Przeskocz do treści

Wniosek o umorzenie długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli

23.11.2018 Prawo upadłościowe

Bardzo często, po tym jak syndyk zakończy swoje podstawowe czynności w postępowaniu upadłościowym tj. ustali i obejmie w zarząd majątek upadłego konsumenta, zlikwiduje ten majątek, a uzyskane ze sprzedaży majątku dłużnika pieniądze rozdzieli między jego wierzycieli, nadal pozostaje część niespłaconych zobowiązań upadłego dłużnika. Co w takiej sytuacji? Sąd ma w zasadzie dwie możliwości, pierwsza ustali dla dłużnika plan spłaty wierzycieli, druga umorzy pozostałe niespłacone długi bez ustalenia planu spłaty.    

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Podstawową rolą planu spłaty jest ustalenie zakresu i czasu spłacania przez upadłego zobowiązań, których nie udało się zaspokoić w fazie likwidacyjnej, przy czym plan ma szerszy zakres przedmiotowy i odnosi się nie tylko do zobowiązań sprzed ogłoszenia upadłości, ale także do zobowiązań powstałych po tej dacie, a także kosztów postępowania upadłościowego. Upraszczając sąd określi, które zobowiązania i w jakiej wysokości dłużnika ma spłaca przez kolejne maksymalnie 3 lata. Ponadto wskaże, jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Po zrealizowaniu planu spłaty sąd umorzy niespłacone dotychczas zobowiązania dłużnika powstałe przed dniem ogłoszenia jego upadłości (po za pewnymi wyjątkami).

Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Sąd może również umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Jeżeli w opinii dłużnika nie będzie on wstanie spłacać swoich zobowiązań w ramach ewentualnego planu spłaty wierzycieli, może on wnioskować do Sądu o zastosowanie właśnie tego drugiego rozwiązania tj. umorzenia długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Taki wniosek należy szczegółowo uzasadnić, wskazując na okoliczności wynikające z trudnej sytuacji życiowej i osobistej dłużnika. Tymi okolicznościami mogą być np. ciężka choroba, podeszły wiek, niskie świadczenie emerytalne. W tym przypadku upadły dłużnik szybciej uzyskuje oddłużenie.