Przeskocz do treści

Jakie są obowiązki syndyka w upadłości konsumenckiej?

23.11.2018 Prawo upadłościowe

Jednym z punktów postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wyznaczenie z imienia i nazwiska syndyka masy upadłości dłużnikaW jakim celu sąd ustanawia syndyka? Do podstawowych zadań syndyka w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej należy sporządzenie listy wierzytelności (obejmującej uznanych wierzycieli upadłego) oraz objęcie majątku upadłego dłużnika i przeprowadzenie likwidacji tego majątku. Uzyskane ze sprzedaży majątku dłużnika pieniądze syndyk rozdziela między wierzycieli upadłego figurujących na liście wierzytelności.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenta przez sąd wyznaczony syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość. Syndyk zatem ustala szczegółowo sytuację materialną upadłego dłużnika, dokonuje spisu inwentarza dłużnika (składników majątku), a następnie dokonuje likwidacji masy upadłości.  

Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący  odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący  spółkę posiadają licencję, o której mowa w powyżej.