Przeskocz do treści
Rozwody Gdańsk, Gdynia, Sopot 2024 - Paweł Kasprzyk

Rozwody Gdańsk, Gdynia, Sopot

Rozwody i sprawy rozwodowe – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest obsługa spraw rodzinnych, w tym rozwodowych. Udzielamy porad prawnych w tym zakresie, doradzamy jak sprawnie przejść postępowanie rozwodowe. Radca Prawny Paweł Kasprzyk — prawnik rozwodowy w Trójmieście reprezentuje klientów przed sądami w sprawach o rozwód, separację, czy sprawach związanych z władzą rodzicielską, uregulowaniem kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz w sprawach alimentacyjnych.  

prawnik - rozwody gdańsk, gdynia, sopot

Dlaczego warto powierzyć naszej Kancelarii prowadzenie sprawy rozwodowej?

Osoba, która rozważa złożenie pozwu rozwodowego nierzadko poszukuje prawnika, który wspomógłby ją w tego typu sprawie, reprezentował w postępowaniu rozwodowym. Jak wybrać właściwego pełnomocnika w sprawie rozwodowej? Dlaczego warto skorzystać z pomocy naszej Kancelarii ds. rozwodowych w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot)? 

Jak zawsze liczą się dwie zasadnicze kwestie. Rzecz oczywista – cena za taką usługę, i chyba co istotniejsze doświadczenie radcy prawnego lub adwokata w prowadzeniu spraw rozwodowych. Obecnie nie ma już prawników, którzy dobrze znają się na wszystkich gałęziach prawa. Popularne stało się wskazywanie specjalizacji danej kancelarii, czy też specjalizacji konkretnego prawnika. I na to, w szczególności należy zwracać uwagę, decydując się na wybór pełnomocnika. Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Kasprzyka istnieje na rynku od ponad 10 lat, i od samego początku swojej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych oraz spraw rodzinnych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze tego typu postępowań. W naszej praktyce staramy się uczynić wszystko, aby sprawa rozwodowa zakończyła się po myśli klienta. Mamy przy tym świadomość, że niejednokrotnie są to trudne dla klienta sprawy, powodujące duże obciążenie psychiczne i emocjonalne. Wybór właściwego pełnomocnika, może ułatwić przejście przez trudny proces rozwodowy.

Na koniec należy jeszcze wskazać na znaczny obszar właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sąd ten, a konkretnie II Wydział Cywilny Rodzinny rozpoznaje sprawy rozwodowe osób zamieszkujących w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Starogardzie Gd., Kartuzach, czy Wejherowie. Jeśli szukają Państwo prawnika rozwodowego do obsługi sprawy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, Gdyni, czy Sopocie i mieszkają w wymienionych wyżej miejscowościach bądź w ich okolicy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

obrączki - rozwody gdynia, gdańsk, sopot

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące spraw rozwodowy, w tym w szczególności przedstawiamy zagadnienia związane z przesłankami, które należy spełnić, aby sąd orzekł rozwód, zagadnienia dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów na dziecko, czy kontaktów z dzieckiem.

 

 

Spis treści:
1. Kiedy sąd orzeknie rozwód?
2. Ile kosztuje opłacenie pozwu rozwodowego?
3. Do jakiego sądu składa się pozew rozwodowy?
4. Czy wyrok rozwodowy musi zawierać rozstrzygnięcie w przedmiocie alimentów, jeśli alimenty zostały zasądzone już wcześniej innym wyrokiem?
5. Czy sąd w wyroku rozwodowym zawsze rozstrzyga o kontaktach rodziców z dzieckiem?

 

 

1. Kiedy sąd orzeknie rozwód?


Przesłanki rozwodu zostały określone w art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Stanowi on, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Na czym polega zupełny i trwały rozkład pożycia?

Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 51/10).

Zupełność rozkładu pożycia i jego trwałość muszą występować łącznie.

Przyjmuje się, że między małżonkami musi dojść do ustania więzi duchowej (emocjonalnej), fizycznej oraz gospodarczej.

Ustanie więzi duchowej wiąże się z brakiem wzajemnego wsparcia między małżonkami, miłości, szacunku oraz akceptacji.

Wygaśnięcie więzi fizycznej oznacza ustanie współżycia seksualnego.  Ustanie więzi gospodarczej (ekonomicznej) występuje co do zasady wtedy, gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego lub nie zamieszkują razem.

Przeczytaj artykuł: Zdrada jako przyczyna rozwodu

Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przykładowo, orzeczenie przez Sąd rozwodu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wówczas, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga wsparcia materialnego i moralnego ze strony drugiego małżonka.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

2. Jaki jest koszt pozwu rozwodowego w Gdańsku?


Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.

Dowód uiszczenia tej opłaty np. przelewem na rachunek bankowy sądu, powód winien załączyć do pozwu.

Zwrot tej opłaty jest zasądzany w wyroku rozwodowym od pozwanego na rzecz powoda, jeżeli powód wygra sprawę (np. żądał orzeczenia rozwodu z winy małżonka, a sąd przychylił się do tego wniosku).

Wymaga jednak przywołania art. 79 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, który stanowi, że Sąd z urzędu zwraca stronie, która złożyła pozew o rozwód połowę uiszczonej opłaty tj. 300 zł, jeżeli Sąd na zgodny wniosek stron rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie.

Jeżeli osoba składająca pozew o rozwód znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wówczas może wnioskować do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych – opłaty od pozwu, wykazując te nadzwyczajne okoliczności.

Nadto, powinna wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, który może być składową pozwu rozwodowego, złożyć „Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

Oświadczenie to składa się na specjalnym formularzu, który dostępny jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zawiera on szereg informacji dotyczących wnioskodawcy – stan rodziny, źródła dochodów, wydatki itd.

Sąd zapoznaje się w pierwszej kolejności z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych – opłaty od pozwu oraz ww. oświadczeniem, a następnie wydaje postanowienie w przedmiocie zwolnienia od opłaty.

Może powoda zwolnić od całej opłaty albo części opłaty od pozwu rozwodowego, bądź wniosek oddalić.

Jeżeli wniosek uwzględni jedynie w części bądź oddali, wówczas wzywa powoda do uiszczenia brakującej części opłaty od pozwu albo jej całości.

Rozwody Gdańsk – skontaktuj się z moją Kancelarią.

3. Do jakiego sądu składa się pozew rozwodowy? 


Postępowanie rozwodowe prowadzone jest przez sąd okręgowy w trybie procesowym jako postępowanie odrębne (art. 425–446 k.p.c.).

Zatem w postępowaniu rozwodowym występują pewne odrębności w stosunku do typowego procesu, dotyczą one np. pełnomocnictwa czy możliwości przesłuchania w charakterze świadków dzieci stron.

Jak z powyższego wynika, spraw rozwodowych nie prowadzą sądy rejonowe.

Nasuwa się kolejne pytanie, do którego sądu okręgowego winno złożyć się pozew rozwodowy?

Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jeden z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Jeżeli powyższa podstawa właściwości nie zachodzi, to wówczas wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozywanego małżonka, a jeżeli i tej podstawy nie ma, to sąd miejsca zamieszkania powoda.

4. Czy wyrok rozwodowy musi zawierać rozstrzygnięcie w przedmiocie alimentów, jeśli alimenty zostały zasądzone już wcześniej innym wyrokiem?


Czasami, mimo wystąpienia przesłanek rozwodu, z różnych przyczyn żaden z małżonków nie decyduje się na wniesienie pozwu rozwodowego.

Często w takiej sytuacji, mimo braku rozwodu, małżonek opiekujący się faktycznie wspólnym dzieckiem jest zmuszony wystąpić w imieniu małoletniego o zasądzenie mu alimentów od drugiego z rodziców.

Jeśli sąd rozpoznający sprawę o alimenty uzna, że jeden z rodziców powinien łożyć na utrzymanie dziecka wyda wyrok, w którym określi wysokość alimentów i sposób ich wypłaty.

Szczegóły rozstrzygnięcia sądu będą uzależnione od okoliczności ujawnionych w toku postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższy przypadek powstaje pytanie, co stanie się, jeśli w pewnym czasie po ogłoszeniu wyroku w przedmiocie alimentów któryś z małżonków zdecyduje się wnieść pozew rozwodowy.

Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga m.in. w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Czy wobec takiej treści przepisu uznać należy, że sąd zawsze powinien na nowo orzekać o alimentach, nawet wtedy, kiedy żądanie w zakresie alimentów nie różni się od świadczenia określonego w wyroku alimentacyjnym.

Przyjmuje się, że jeśli nie nastąpiła zmiana stosunków, a więc nie ma potrzeby modyfikacji zasądzonych alimentów sąd orzekający rozwód jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w przedmiocie alimentów.

Jeśli więc nie doszło do zmiany stosunków, sąd rozwodowy stwierdza w sentencji wyroku, że koszty utrzymania małoletniego dziecka stron powinny być pokrywane wg zasad określonych w wyroku, który wprost powinien wskazać.

Jeśli jednak zmieniły się stosunki np. wzrosły potrzeby dziecka albo zmniejszyły się możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica, sąd rozwodowy, w zależności od okoliczności, może zasądzone już wcześniej alimenty podwyższyć, albo obniżyć.

5. Czy sąd w wyroku rozwodowym zawsze rozstrzyga o kontaktach rodziców z dzieckiem?


Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga m.in. o kontaktach z dzieckiem, przy czym wydając rozstrzygnięcie uwzględnia pisemne porozumienie małżonków.

Małżonkowie mogą jednak nie chcieć zawierać porozumienia pisemnego.

Mogą bowiem dojść do wniosku, że nie ma potrzeby regulacji w zakresie kontaktów, chociażby dlatego, że nie przewidują, aby na tym tle powstał między nimi spór.

Jeśli więc małżonkowie nie chcą sporządzać pisemnego porozumienia i jednocześnie nie ma między nimi nieporozumień, co do kontaktów z ich dziećmi, albo chcą ustalić pomiędzy sobą reguły dotyczące kontaktów już po wyroku rozwodowym, to powinni skorzystać z możliwości jaką daje im przepis art. 58 § 1b Kodeksu.

Stosownie do jego treści, na zgodny wniosek stron, sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

W takiej sytuacji małżonkowie powinni w trakcie postępowania rozwodowego złożyć wniosek o to, aby sąd nie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Strony postępowania rozwodowego mogą umieścić taki wniosek już w pierwszych pismach procesowych, a więc odpowiednio w pozwie oraz odpowiedzi na pozew, albo zgłosić go w formie ustnej na rozprawie.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk

Więcej informacji na temat przebiegu sprawy rozwodowej, jej specyfiki, kwestii związanych
z orzekaniem o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, czy też związanych z podziałem wspólnego majątku zgromadzonego przez małżonków można znaleźć na naszym blogu w zakładce "Sprawy rozwodowe".

Dowiedz się więcej o rozwodach w Gdańsku

Odwiedź naszą kancelarię

kom. + 48 504 920 922

Rozwody – najczęściej zadawane pytania

Tak. Nie ma żadnych przeszkód, aby wysłać pozew rozwodowy do sądu pocztą, bądź kurierem. Oczywiście można złożyć pozew również osobiście, w biurze podawczym właściwego Sądu Okręgowego.

Strona w sprawie rozwodowej może być reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, którym jest radca prawny bądź adwokat, co niewątpliwie ułatwia sprawę i pozwala sprawniej przejść przez całe postępowanie. Należy jednak pamiętać, że nie jest to obowiązkowe i strona sama może prowadzić swoją sprawę rozwodową.

Termin, w jakim należy złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy wyznacza sąd, jednakże nie może to być termin krótszy niż 14 dni. Z reguły sądy wyznaczają właśnie 14-dniowy termin na złożenie odpowiedzi na pozew.

Tak. Osoba wnosząca pozew rozwodowy winna uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Jeżeli nie jest w stanie uiścić takiej kwoty, to może wystąpić z wnioskiem do Sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych, w tym w szczególności od opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 zł. Należy wówczas uzasadnić i wykazać niemożność poniesienia tej opłaty.

Strony, a więc powód (osoba wnosząca pozew rozwodowy), jak również pozwany muszą stawić się na rozprawie, wtedy kiedy otrzymają z sądu wezwanie do osobistego stawiennictwa. Nie na każdej rozprawie sąd jednak wymaga osobistego stawiennictwa strony. Należy jednak pamiętać, że w sprawie rozwodowej sąd obligatoryjnie musi przesłuchać rozwodzących się małżonków, dlatego należy liczyć się z tym, że przynajmniej raz trzeba będzie stawić się w sądzie celem złożenia zeznań.

Tak. Zasadnicza sprawa, która wpływa na sprawność postępowania, to składanie przez strony pism (np. pozwu rozwodowego) nieobarczonych brakami formalnymi. Pisma powinny odpowiadać wymogom formalnym dla nich przewidzianym, powinny być opłacone (wtedy kiedy wymagają tego przepisy), złożone w odpowiedniej ilości odpisów. W przypadku, gdy są braki formalne sąd wzywa do ich usunięcia, a to wydłuża sprawę. W trakcie postępowania rozwodowego można również wnioskować do sądu o przyspieszenie rozpoznania sprawy, szybsze wyznaczenie rozprawy celem przeprowadzenia dowodów i wydania orzeczenia. Jeżeli strona długo czeka na wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej, albo rozprawa została wyznaczona w odległej przyszłości, to warto wnioskować do sądu o przyspieszenie terminu.

Jeżeli pozwany małżonek nie stawi się w sądzie, nie udzieli odpowiedzi na pozew, lub nie przedstawi swojego stanowiska, to w zależności od okoliczności sąd może uznać, że przyznaje on twierdzenia zawarte w pozwie rozwodowym i w oparciu o to rozstrzygnąć sprawę. Wcześniej jednak sąd powinien przesłuchać małżonka wnoszącego pozew, a ponadto przeprowadzić postępowanie dowodowe. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Wyjątkiem jest tutaj niestawiennictwo powoda na pierwszym posiedzeniu sądowym, wyznaczonym w celu przeprowadzenia rozprawy. W takiej sytuacji postępowanie ulega zawieszeniu. Postępowanie nie ulega zawieszeniu jedynie, gdy bierze w nim udział prokurator i prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

Sam rozwód rodziców nie wpływa na nazwisko dziecka. Dziecko dalej nosi nazwisko z okresu, gdy jego rodzice pozostawali w związku małżeńskim.

Tak. W polskim prawie obowiązuje zasad dwuinstancyjności, a zatem strona niezadowolona z wyroku rozwodowego (z całości wyroku, bądź z któregoś jego elementu) może wnieść apelację do sądu wyższej instancji. Przed wniesieniem apelacji, powinna jednak wystąpić do Sądu I instancji o doręczenie jej wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. Apelację rozpoznaje właściwy Sąd Apelacyjny.

Możliwe jest jedynie przeprowadzenie rozprawy zdalnej (sąd za pośrednictwem Internetu prowadzi rozprawę; ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, rozwiązanie to zyskuje na popularności). Nie ma natomiast możliwości prowadzenia całej sprawy rozwodowe online.

Wyrok rozwodowy wydany przez właściwy Sąd Okręgowy uprawomocnia się wówczas, gdy żadna ze stron procesu nie zaskarży go (nie złoży apelacji). Co do zasady, wyrok sądu staje się prawomocny, jeśli nie zostanie zaskarżony, po upływie 14 dni od daty doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem. Warto pamiętać, że aby móc złożyć apelację, to wcześniej należy wystąpić do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie go stronie ( w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku). Jeżeli żadna ze stron nie wystąpi z takim wnioskiem, to wyrok uprawomocni się jeszcze szybciej.

Przepisy nie przewidują obligatoryjnego zastępstwa stron przez ich pełnomocników – radców prawnych czy adwokatów. Strona sama może prowadzić swoją sprawę rozwodową. Jednakże ze względu na skomplikowanie materii, liczne wymogi formalne i wagę sprawy warto powierzyć prowadzenie sprawy rozwodowej profesjonalnemu pełnomocnikowi, którym może być jedynie radca prawny, bądź adwokat.