Przeskocz do treści

Wyplata alimentów na dziecko a ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby zobowiązanej do alimentacji?

21.12.2020 Prawo upadłościowe

Nie ulega żadnej wątpliwości, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej w stosunku do rodzica zobowiązanego wyrokiem sądu do świadczeń alimentacyjnych na dziecko, musi wiązać się z jakimiś skutkami dla tego dziecka. Pytanie tylko z jakimi?

Alimenty po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej rodzica

Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do art. 343 ust. 2 Prawa upadłościowego. Przepis ten stanowi: „Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości”. Zatem po ogłoszeniu upadłości, dziecko reprezentowane przez drugiego z rodziców winno udać się do syndyka i przedstawić mu tytuł wykonawczy, z którego będzie wynikać uprawnienie do alimentów oraz ich kwota. Syndyk zobligowany jest wówczas do realizacji na bieżąco tych świadczeń, wypłacania ich ze środków zgromadzonych w masie upadłości.

Do jakiej wysokości syndyk wypłaca alimenty ?

Jednakże należy pamiętać, że zgodnie z zacytowanym wyżej przepisem, istnieje pewien limit wypłat. Każdorazowo syndyk nie może wypłacać uprawnionemu kwoty większej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Obecnie w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane w oparciu o  ustawę dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynosi 2600 zł brutto. W 2021 roku ma jednak wzrosnąć o 200 zł i wynieść 2800 zł brutto.

Co z alimentami gdy w masie upadłości brak jest środków? 

No to pytanie odpowiedzi udziela m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 9 maja 2017 r., II SA/Op 123/17, w którym sąd stwierdza: „Jeżeli należności alimentacyjne, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, z braku wystarczających środków nie zostaną zaspokojone w sposób i w wysokości określonej w art. 343 ust. 2 ustawy z 2003 r. Prawo upadłościowe, to umieszcza się je w pierwszej kategorii planu podziału funduszów masy (art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2003 r. Prawo upadłościowe), a więc traktuje się tak jak wierzytelności w stosunku do masy upadłości. Z art. 249 ust. 4 ustawy z 2003 r. Prawo upadłościowe wynika ponadto, że należności alimentacyjne przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości nie podlegają kapitalizacji i nie umieszcza się ich na liście wierzytelności. Z tego ostatniego przepisu można zatem wywieść wniosek, że należności alimentacyjne przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości nie podlegają zgłoszeniu do masy upadłości”. Dodatkowo sąd ten wskazuje: „Wierzyciel alimentacyjny, który dysponuje wyrokiem zasądzającym alimenty (ugodą sądową) – niezależnie od tego, czy wyrok ten został wydany przed czy po ogłoszeniu upadłości – może więc na jego podstawie (bez zgłoszenia wierzytelności do masy) żądać od syndyka wypłat bieżących należności alimentacyjnych na zasadach i w zakresie wskazanym w art. 343 ust. 2 ustawy z 2003 r. Prawo upadłościowe. Poza tym, może także na tej podstawie prowadzić egzekucję należności alimentacyjnych przeciw upadłemu z jego majątku niewchodzącego do masy”.