Przeskocz do treści

Do którego Sądu mieszkaniec Gdyni powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

20.12.2022 Prawo upadłościowe

Jak już wielokrotnie o tym wspominałem – upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi na rozwiązanie problemu zadłużenia, uwolnienie się od długów i nowy start. Żeby móc skorzystać z tej możliwości, należy spełnić określone warunki, warunki te zostały szczegółowo wskazane w ustawie Prawo upadłościowe. 

Jakie należy spełnić warunki, aby Sąd ogłosił upadłość konsumencką?

Są dwie podstawowe przesłanki, od których spełniania ustawodawca uzależnia ogłoszenie przez Sąd upadłości konsumenckiej. Po pierwsze dłużnik musi być konsumentem, a więc w momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdyni nie może prowadzić działalności gospodarczej. Po drugie, dana osoba musi być niewypłacalna. Przez niewypłacalność rozumie się utratę zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Jeżeli dłużnik spełnia te warunki, to może złożyć wniosek o ogłoszenie swojej upadłości konsumenckiej. 

Kiedy Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? 

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dłużnik nie spełnia powyżej wskazanych przesłanek. Może też odrzucić (zwrócić wniosek), jeżeli dłużnik w nieprawidłowy sposób wypełni formularz wniosku o ogłoszenie swojej upadłości (czy to formie papierowej, czy też za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych). Zanim to jednak nastąpi, Sąd wezwie dłużnika do wprowadzenia stosownych poprawek we wniosku. W tym celu wyznaczy wnioskodawcy 7-dniowy termin, jest to termin ustawowy. W tym terminie dłużnik powinien, zgodnie z zarządzeniem Sądu, poprawić swój wniosek. 

Mając na uwadze powyższe, ogólne informacje dotyczące wymogów upadłości konsumenckiej, chciałbym odpowiedzieć na tytułowe pytanie. 

Upadłość konsumencka w Gdyni – gdzie należy złożyć wniosek?

Istnieją w tej sprawie dwie możliwości. Pierwsza to złożenie wniosku za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych, po wcześniejszym założeniu konta w tym systemie teleinformatycznym. Taka opcja istnieje od grudnia 2021 r. Dłużnik wypełnia wówczas poszczególne rubryki wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w systemie teleinformatycznym. W systemie tym załącza również stosowną dokumentację, potwierdzającą zasadność wniosku. Wniosek podpisywany jest profilem zaufanym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla osób sprawnie posługujących się internetem posiadających profil zaufany bądź kwalifikowany podpis elektroniczny może to być wygodna forma złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Druga możliwość to złożenie przez mieszkańca Gdyni wniosku w formie papierowej we właściwym Sądzie. Jednakże uwaga, taki wniosek powinien zostać złożony w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk (Tel. do Biura Obsługi Interesanta: 58 32-13-700). Należy bowiem pamiętać, że mimo tego, że w Gdyni znajduje się Sąd Rejonowy, to nie rozpoznaje on spraw upadłościowych. Mieszkańcy Gdyni, podobnie zresztą jak mieszkańcy innych części województwa pomorskiego, muszą składać wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wniosek o ogłoszenie upadłości w Gdyni w formie papierowej, można złożyć w Sądzie osobiście albo wysłać pocztą. Bardzo ważne jest, aby wniosek ten został prawidłowo wypełniony, nie zawierał żadnych braków formalnych. Pozwoli to na szybsze rozpoznanie sprawy.  

Proszę pamiętać, że bez względu na to, czy wniosek złożony zostanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Krajowego Rejestru Zadłużonych), czy też w formie papierowej, to i tak zostanie on rozpoznany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, który jest Sądem właściwym m.in. dla dłużników zamieszkujących w Gdyni. 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk