Przeskocz do treści

Odwołanie od wyroku rozwodowego – jak wygląda apelacja?

22.12.2022 Sprawy rozwodowe

Wielokrotnie wskazywałem już, że w polskim prawie obowiązuje zasada dwuinstancyjności, dotyczy to również spraw rozwodowychZatem strona niezadowolona z wyroku rozwodowego (z całości, bądź części wyroku) może go zaskarżyć wnoszą apelację. Żeby to uczynić, musi wcześniej wystąpić do sądu o to, aby sąd sporządził pisemne uzasadnienie wyroku rozwodowego i doręczył jej odpis tego wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. Na złożenie wniosku o uzasadnienie jest przewidziany termin – 1 tydzień, liczony od dnia ogłoszenia wyroku. Wniosek o uzasadnienie wyroku należy opłacić, opłatę sądową w wysokości 100 zł należy przelać na konto sądu, do którego kierujemy nasz wniosek.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 329 k.p.c., na sporządzenie uzasadnienia wyroku sąd ma dwa tygodnie. Choć jeżeli nie ma możliwości sporządzenia pisemnego uzasadnienia w tym terminie, to sąd może wydłużyć czas sporządzenia pisemnego uzasadnienia.

Jaki jest termin na złożenie apelacji?

Apelację od wyroku rozwodowego wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin na złożenie apelacji wynosi trzy tygodnie. O terminie tym, wynikającym z przedłużenia okresu przez jaki sąd sporządzał uzasadnienie,  sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem.

Co powinna zawierać apelacja?

Apelacja jest skomplikowanym pismem procesowym, musi spełniać wiele wymogów. Jeśli tego nie czyni, to sąd wezwie nas do uzupełnienia tych braków, poprawienia jej.

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a więc strona skarżąca powinna wskazać strony procesu, podać sygnaturę sprawy, określić właściwy sąd, wskazać datę czy miejscowość, a ponadto powinna zawierać:

1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3) uzasadnienie zarzutów;

4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Co istotne,  w zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji. Powołując natomiast nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Apelacja powinna być podpisana przez skarżącego i opłacona. 

Właściwym do rozpoznania apelacji, jeżeli została ona w prawidłowy sposób wniesiona, jest sąd apelacyjny, który rozpoznaje ją w składzie 3 sędziów zawodowych. Warto pamiętać, że apelację w sprawie rozwodowej kierujemy do sądu apelacyjnego ale za pośrednictwem sądu I instancji (sądu okręgowego, który wydał wyrok). Oznacza to tym samym, że w praktyce apelację wysyłamy do sądu okręgowego, który po skontrolowaniu jej pod względem formalnym przekaże ją sądowi apelacyjnemu, który ją rozpozna.