Przeskocz do treści

Rozwód Sopot – jak przebiega sprawa rozwodowa i który sąd ją rozpatruje?

03.02.2023 Sprawy rozwodowe

Jednym z pierwszych pytań, które zadaje podczas konsultacji prawnej osoba zainteresowana przeprowadzeniem sprawy rozwodowej, jest pytanie o to, gdzie, a właściwie w którym Sądzie jej sprawa będzie się toczyć? Pytanie to jest jak najbardziej uzasadnione, albowiem nie wszystkie sądy rozpoznają tego typu sprawy. 

Który sąd rozpoznaje sprawy rozwodowe w Sopocie? 

Struktura sądownictwa powszechnego w Polsce jest wbrew pozorom dość skomplikowana. Mamy bowiem podział na Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe oraz Sądy Apelacyjne. W niemal każdym mieście powiatowym w Polsce funkcjonuje Sąd, z reguły jest to Sąd Rejonowy, ale czy te Sądy w Sopocie, których jest najwięcej mają w swojej właściwości sprawy rozwodowe? 

Sprawy rozwodowe np. w Sopocie ze względu na swą doniosłość nie są rozpatrywane w Sądach Rejonowych. W takich sprawach orzeka Sąd Okręgowy. Tym samym, mimo że w danej miejscowości znajduje się Sąd Rejonowy, to i tak pozew o rozwód należy skierować do Sądu Okręgowego. W Sopocie znajduje się Sąd Rejonowy, jednakże nie jest on właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej. Mieszkańcy Sopotu o rozwód muszą zatem wystąpić do Sądu Okręgowego w Gdańsku II Wydziału Cywilnego Rodzinnego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk (https://gdansk.so.gov.pl/). Podsumowując, Sąd Rejonowy w Sopocie zlokalizowany przy ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot, mimo że najbliżej, nie może rozpoznać sprawy rozwodowej mieszkańca Sopotu. 

W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na właściwość miejscową w sprawach rozwodowych. Otóż zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego: Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jak przebiega sprawa rozwodowa? – rozwody Trójmiasto

Generalnie w sprawie rozwodowej chodzi o to, aby Sąd z Trójmiasta stwierdził czy faktycznie zachodzą przesłanki do orzeknięcia rozwodu, a więc czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym celu Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, przesłuchuje obligatoryjnie rozwodzących się małżonków, przesłuchuje świadków, przeprowadza dowody z dokumentów, w tym z aktu małżeństwa. 

Należy pamiętać, że to strony powinny wykazać Sądowi, iż są podstawy do orzeczenia rozwodu. Zatem po ich stronie powinna być inicjatywa dowodowa, czyli to strona oferuje sądowi określone dowody, które mają potwierdzać fakt rozpadu małżeństwa i ewentualnej odpowiedzialności za to. 

Co istotne, sąd rozwodowy orzeka w składzie trzyosobowym – jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników. 

Kto może brać udział w rozprawie rozwodowej? 

Co do zasady sprawy sądowe, rozprawy w Polsce są jawne, jednak jest to zasada, od której są wyjątki. Jednym z takich wyjątków są właśnie sprawy rozwodowe. Jak stanowi bowiem art. 427 Kodeksu postępowania cywilnego: „Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności”. 

Zatem przywołany przeze mnie wyżej przykładowy mieszkaniec Sopotu, nie musi obawiać się, że jego sprawa rozwodowa, na której często roztrząsane są intymne, osobiste kwestie z życia rozwodzących się małżonków, będzie odbywać się publicznie. Świadkami na rozprawie rozwodowej mogą zostać jedynie osoby wezwane przez sąd i strony. Inni mieszkańcy Sopotu, jego sąsiedzi, nie mogą uczestniczyć w sprawie rozwodowej w charakterze publiczności.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk