Przeskocz do treści

Świadek w sprawie rozwodowej. Na co zwrócić uwagę przy dobieraniu świadków?

27.11.2018 Sprawy rozwodowe

W sądzie (zwłaszcza w przypadku postępowań rozwodowych) zeznania świadków odgrywają kluczową rolę jako dowody w sprawie. Osoby wezwane do złożenia zeznań, opowiadają o tym, jak wyglądało pożycie małżeńskie stron, jak doszło do jego rozkładu, czy o relacjach rodziców z małoletnimi dziećmi. Ważne jest, aby świadek, którego chcemy powołać, miał szczegółową wiedzę, był naocznym obserwatorem różnych ważnych wydarzeń między małżonkami, a nie posiadał tej wiedzy jedynie z opowieści osób postronnych.Z reguły taki właśnie świadek pozwoli nam na udowodnienie okoliczności istotnych dla sprawy, takich jak np. wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego czy dotychczasowy sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzica.

Wybór świadka w sprawie rozwodowej

Przed złożeniem pozwu rozwodowego, czy przesłaniem do sądu odpowiedzi, należy bardzo dokładnie zastanowić się nad kwestią świadków. Kto może zeznawać na moją korzyść? Jaką ta osoba ma wiedzę? Na jakie okoliczności ma zeznawać? Należy pamiętać przy tym, że nie ma żadnych przepisów, które nakazywałyby w ogóle powoływanie tego rodzaju dowodu w sprawie o rozwód, albo wskazywałyby na ilość świadków. Niemniej jednak trudno wyobrazić sobie sprawę rozwodową bez osobowych źródeł dowodowych. W pozwie rozwodowym, czy odpowiedzi na pozew należy wskazać z imienia i nazwiska świadków, podać ich miejsce zamieszkania, oraz określić, na jaką okoliczność mają zeznawać – tzn. wskazać tezę dowodową. W uproszczeniu określić, co chcemy udowodnić ich zeznaniami. Co do ilości świadków, to wydaje się, że minimalna ich ilość to 2-3 osoby, ale to oczywiście zależy od charakteru sprawy i od tego, co chcemy udowodnić.

Należy jednak pamiętać o dwóch istotnych kwestiach związanych z powoływaniem świadków do sprawy rozwodowej. Po pierwsze, zeznawać nie mogą małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz zstępni stron (ich dzieci, czy wnuki), którzy nie ukończyli 17 roku życia. Świadkiem nie mogą być też osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń. Po drugie, określona grupa ma prawo odmówić zeznań, są to: małżonkowie stron, ich wstępni, zstępni i rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia.

Przed przystąpieniem do przesłuchania świadka, po tym, jak sąd uzyska podstawowe informacje o m.in. imieniu, nazwisku, wieku, wykonywanym zawodzie, czy pokrewieństwie bądź spowinowaceniu z którąś ze stron, sędzia pouczy o prawie do odmowy składania zeznań, pytając, czy chce zeznawać. To jest zawsze indywidualna decyzja świadka. Warto jednak mieć to na uwadze wcześniej i poinformować daną osobę o takiej możliwości. Istotne jest bowiem, żeby nie doszło do sytuacji, w której większość świadków powołanych przez stronę skorzysta z prawa do odmowy składania zeznań, co oczywiście może negatywnie wpłynąć na wynik sprawy rozwodowej z racji tego, że nie będzie ona w stanie udowodnić pewnych istotnych okoliczności.

Zapraszam do kontaktu – Radca Prawny Paweł Kasprzyk