Przeskocz do treści

O co pyta sąd podczas sprawy rozwodowej?

07.01.2023 Sprawy rozwodowe

W poniższym wpisie kontynuujemy tematykę dotyczącą zagadnienia, jakim jest jest przebieg sprawy rozwodowej. W swojej praktyce zawodowej notorycznie bowiem odnotowuję pytania związane z tym, jak faktycznie wyglądają poszczególne etapy sprawy o rozwód. Wątpliwości w tym zakresie często zgłaszają zarówno bezpośrednie strony postępowania, jak i świadkowie, którzy chcą wiedzieć, o co będą pytani przez sąd w trakcie sprawy rozwodowej. 

Jak już o tym pisałem poprzednio, zgodnie z art. 432 k.p.c. „W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. (…)”.  Czyli przesłuchanie małżonków w sprawie rozwodowej jest obligatoryjne. 

Pytania na rozprawie rozwodowej – 0 co wówczas pyta sąd?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy wyjść od tego, czemu służyć ma to przesłuchanie? Celem przesłuchania, jak i przeprowadzenia całego postępowania dowodowego jest ustalenie, czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także uzgodnienie istotnych kwestii związanych z małoletnimi dziećmi stron. W trakcie takiego przesłuchania zadaniem sądu jest pozyskanie – za pomocą wywiadu przeprowadzonego ze stronami sprawy – informacji takich jak m.in. dokładna data zawarcia związku małżeńskiego, aktualne miejsce zamieszkania, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, powody rozpadu pożycia małżeńskiego czy posiadanie wspólnego potomstwa. Sąd może zapytać również o to, kiedy dokładnie doszło do rozkładu pożycia oraz czy małżonkowie podejmowali w przeszłości terapię małżeńską w celu ratowania związku. Jeżeli strony postępowania mają wspólne małoletnie dzieci, sąd jest w obowiązku ustalić dodatkowo kwestie związane z dalszym wykonywaniem władzy rodzicielskiej, kontaktami z dzieci czy miejscem zamieszkania małoletnich po rozwodzie. Ważne pozostaje ponadto ustalenie kwestii finansowych dotyczących wydatków ponoszonych na rzecz dzieci i uzyskiwanych przez rodziców dochodów. Sąd dopytuje również o to, czy małżonkowie zawarli majątkową umowę małżeńską, np. ustanawiając rozdzielność majątkową. 

Jeżeli postępowanie dowodowe jest bardziej rozbudowane i sąd nie ogranicza się jedynie do przesłuchania rozwodzących się małżonków, wówczas bardzo często przeprowadzane są dowody z przesłuchania świadków. Pytania do świadków są zbliżone do tych, które zadawane są stronom, choć praktyka pokazuje, że z reguły świadkowie w sprawie rozwodowej powoływani są na okoliczność udowodnienia zdrady, lub innych okoliczności, które miałby wykazać odpowiedzialność któregoś z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. O powołanie konkretnej osoby na świadka wnioskuje do sądu strona, a celem tego działania jest udowodnienie zeznaniami takiego świadka konkretnej, istotnej dla sprawy okoliczności i pod tym kątem są właśnie przesłuchiwani świadkowie. Warto pamiętać, aby decydując się na przeprowadzenie takiego dowodu, wnosić o powołanie świadka, który faktycznie dysponuje cenną dla sprawy wiedzą. 

Radca Prawny Gdańsk Paweł Kasprzyk