Przeskocz do treści

O co pyta sąd podczas sprawy rozwodowej?

16.04.2020 Sprawy rozwodowe

W tym wpisie chciałbym kontynuować tematykę związaną z przebiegiem sprawy rozwodowej. Bardzo często w mojej praktyce spotykam się z pytaniami stron, czy też świadków, którzy chcą wiedzieć, o co będą pytani przez sąd podczas sprawy rozwodowej.

Jak już o tym pisałem poprzednio, zgodnie z art. 432 k.p.c. „W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. (…)”.  Czyli przesłuchanie małżonków w sprawie rozwodowej jest obligatoryjne. 

O co wówczas pyta sąd?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy wyjść od tego, czemu służyć ma to przesłuchanie? Celem przesłuchania, jaki i przeprowadzenia całego postępowania dowodowego jest ustalenie czy faktycznie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także ustalenie istotnych kwestii związanych z małoletnimi dziećmi stron. W trakcie takiego przesłuchania sąd rozpytuje strony m.in. o datę zawarcia związku małżeńskiego, wspólne zamieszkanie, aktualne miejsca zamieszkania, prowadzenie gospodarstwa domowego, przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, podejmowane terapie małżeńskie, okres kiedy doszło do rozkładu pożycia, posiadanie wspólnych małoletnich dzieci, a jeżeli strony mają małoletnie dzieci również o kwestie związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, wykonywaniem kontaktów, miejscem pobytu dziecka po rozwodzie, czy wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka, uzyskiwanych dochodach. Sąd dopytuje również o to, czy małżonkowie zawarli majątkową umowę małżeńską np. ustanawiając rozdzielność majątkową. 

Jeżeli postępowanie dowodowe jest bardziej rozbudowane i sąd nie ogranicza się jedynie do przesłuchania rozwodzących się małżonków, wówczas bardzo często przeprowadzane są dowody z przesłuchania świadków. Pytania do świadków są zbliżone do tych, które zadawane są stronom, choć praktyka pokazuje, że z reguły świadkowie powoływani są na okoliczność udowodnienia zdrady, lub innych okoliczności, które miałby wykazać odpowiedzialność któregoś z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. O powołanie konkretnej osoby na świadka wnioskuje do sądu strona, a celem tego działania jest udowodnienie zeznaniami takiego świadka konkretnej, istotnej dla sprawy okoliczności i pod tym kątem są właśnie przesłuchiwani świadkowie. Warto pamiętać, aby decydując się na przeprowadzenie takiego dowodu, wnosić o powołanie świadka, który faktycznie dysponuje cenną dla sprawy wiedzą. 

Radca Prawny Gdańsk Paweł Kasprzyk