Przeskocz do treści

Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Wniosek do sądu, krok po kroku.

17.03.2020 Sprawy rozwodowe

Kiedy dochodzi do rozwodu, bardzo często jednym z elementów, o którym musi zadecydować sąd jest kwestia ustalenia kontaktów między rozwiedzionymi rodzicami a dzieckiem. Z czego wynika taka konieczność? Otóż orzekając o rozwodzie, sąd zobowiązany jest ustalić, z którym z rozwiedzionych rodziców będzie dalej zamieszkiwać małoletnie dziecko. Sąd ustala wówczas miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców. Siłą rzeczy ogranicza, to możliwość swobodnego kontaktowania się
z dzieckiem przez drugiego z rodziców. Dlatego też, w przypadku, gdy między rozwiedzionymi rodzicami nie ma porozumienia w tej kwestii i nie wnoszą oni o odstąpienie przez sąd od regulowania kontaktów dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie będzie dalej mieszkać, sąd zobligowany jest do precyzyjnego uregulowania tych kontaktów. Oczywiście sytuacji, kiedy istnieje konieczność uzyskania  orzeczenia regulującego kontakty rodzic – małoletnie dziecko może być więcej. Przykładowo wniosek taki może złożyć ojciec dziecka pochodzącego z tzw. związku konkubenckiego/partnerskiego, któremu była partnerka utrudnia kontakty z dzieckiem. Wymaga podkreślenia oczywista z pozoru rzecz, regulowanie kontaktów dotyczy małoletnich dzieci, które pozostają pod władzą rodzicielską. Po osiągnięciu bowiem pełnoletności, co do zasady dziecko samo podejmuje decyzji, czy i w jakim zakresie chce się kontaktować z rodzicem.

Na co należy zwrócić uwagę przygotowując wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Najważniejsze jest precyzyjne wskazanie zakresu tych kontaktów. Niewątpliwie osoba wnosząca do sądu taki wniosek winna wcześniej rozważyć, uwzględniają kwestie związane z wykonywaną przez siebie pracą, odległością między swoim miejscem zamieszkania a miejscem zamieszkania dziecka, czy też obecnym etapem edukacji dziecka, jego wiekiem, na ile będzie w stanie faktycznie realizować te kontakty? A następnie ustalić zakres tych kontaktów. Poniżej kilka propozycji zapisów, które mogą znaleźć się we wniosku o uregulowanie kontaktów.

Zaczynamy oczywiście od określenia sądu, wskazania stron, ich adresu, nr PESEL wnioskodawcy, wskazania daty i miejscowości. Jeżeli wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem stanowi element pozwu rozwodowego, bądź odpowiedzi na pozew rozwodowy, to wówczas właściwy jest sąd okręgowy, który rozpoznaje sprawę rozwodową. Jeżeli natomiast wniosek o uregulowanie kontaktów ma byt samodzielny, to właściwy jest sąd rejonowy ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego dziecka. Należy wówczas pamiętać, iż wniosek o uregulowanie kontaktów składany do sądu rejonowego należy opłacić, opłata sądowa wynosi wówczas 40 zł (w przypadku sprawy rozwodowej
i rozpatrywania kwestii kontaktów w ramach postępowania rozwodowego nie ma konieczności uiszczania dodatkowej opłaty, wystarczy zwykła opłata od pozwu rozwodowego w kwocie 600 zł).

Przechodząc już właściwych zapisów wniosku o ustalenie kontaktów z małoletniemu dzieckiem, w pierwszej kolejności warto zadbać o to, aby uregulować w sposób nieograniczony kontakt telefoniczny, mailowy czy też przy użyciu innych komunikatorów internetowych (np. Messengera, Vibera, WhatsAppa). Zapis mógłby brzmieć w następujący sposób:

Wnoszę o orzeczenie o sposobie kontaktowania się powoda/wnioskodawcy z małoletnią córką X w ten sposób, że powód/wnioskodawca będzie miał nieograniczoną możliwość kontaktowania się z dzieckiem za pomocą telefonu, jak również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W dalszej kolejności przechodzimy do wskazania konkretnych dni, w których kontakty miałby być realizowane. Proponowany zapis:

Wnoszę o orzeczenie o sposobie kontaktowania się powoda/wnioskodawcy z małoletnią córką X w ten sposób, że powód/wnioskodawca będzie miał prawo widywać się z córką bez obecności pozwanej/uczestniczki:

  1. w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca, od piątku od godz. 18:00 do niedzieli do godz. 20:00, począwszy od pierwszego piątku od daty uprawomocnienia się orzeczenia, (regulujemy tym zapisem kwestie związane widzeniem z dzieckiem w trakcie tygodnia),
  2. w każde wakacje letnie od 1 sierpnia od godz. 9:00 do 31 sierpnia do godz. 20:00, (regulujemy tym zapisem kwestie kontaktów i opieki nad dzieckiem w wakacje letnie),
  3. przez jeden tydzień każdych ferii zimowych (pierwszy tydzień), od pierwszego poniedziałku ferii zimowych od godz. 9:00 do najbliższej niedzieli do godz. 20:00, (regulujemy tym zapisem kwestie kontaktów i opieki nad dzieckiem w ferie zimowe),
  4. w latach nieparzystych: w Święta Bożego Narodzenia w dniach od 24 grudnia od godz. 9:00 do 25 grudnia do godz. 20:00 oraz w okresie Świąt Wielkanocnych od Wielkiego Piątku od godz. 20:00 do Niedzieli Wielkanocnej do godz. 20:00, zaś w latach parzystych: w Święta Bożego Narodzenia w dniach od 25 grudnia od godz. 20:00 do 26 grudnia do godz. 20:00 oraz w okresie Świąt Wielkanocnych od Niedzieli Wielkanocnej od godz. 20:00 do Poniedziałku Wielkanocnego do godz. 20:00, (regulujemy tym zapisem kwestie spędzania z dzieckiem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy),
  5. w co drugie ustawowe święto wolne od pracy, przypadające od poniedziałku do czwartku, od godz. 20:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do godz. 20:00 dnia wolnego od pracy, począwszy od pierwszego takiego święta przypadającego po dacie uprawomocnienia się orzeczenia, (tym zapisem regulujemy kwestie spotkań
    z dzieckiem w pozostałe ustawowo wolne od pracy święta).

Oczywiście wniosek o uregulowanie kontaktów powinien zawierać stosowne uzasadnienie, wskazujące konieczność uregulowania kwestii kontaktów wnioskodawcy z małoletnim dzieckiem (z reguły taką przyczyną jest utrudnianie, a niekiedy wręcz uniemożliwianie wykonywanie tych kontaktów przez rodzica, z którym dziecko zamieszkuje). Uzasadnienie powinno wskazywać dlaczego, kontakty winny być wykonywane akurat w okresach wskazanych we wniosku, z przywołaniem okoliczności związanych z pracą wnioskodawcy, miejscem zamieszkania, czy edukacją małoletniego dziecka. Powyższe twierdzenia należy poprzeć dowodami. Należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka, czy np. zaświadczenie od pracodawcy z informacją o czasie pracy wnioskodawcy, oczywiście należy załączyć również potwierdzenie przelewu opłaty sądowej od wniosku. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby we wniosku wnieść o przesłuchanie świadków. Za całkowicie zasadny i konieczny należy uznać wniosek o przesłuchanie w charakterze strony wnioskodawcy, ewentualnie również drugiego rodzica.  Wszystkie załączone dokumenty należy wymienić w liście załączników.

Wniosek należy podpisać i w dwóch egzemplarzach (odpis wniosku przeznaczony jest dla drugiej strony) złożyć w sądzie.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk