Czy brak majątku uniemożliwia ogłoszenie upadłości?

Podczas udzielania porad prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej często spotykamy się z pytaniem czy brak majątku wpływa negatywnie na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Klienci obawiają, że w sytuacji, gdy nie posiadają pieniędzy, wartościowych rzeczy ruchomych, nieruchomości czy innego majątku, Sąd rozpoznając ich wniosek o ogłoszenie upadłości oddali go.

Wymaga podkreślenia, iż w przypadku upadłości przedsiębiorcy faktycznie musi on posiadać majątek, który pozwoli na pokrycie kosztów postępowania, wynagrodzenia syndyka etc. Sama opłata od wniosku wynosi w tym przypadku 1.000 zł, a dodatkowo już z wnioskiem o ogłoszenie  upadłości muszą złożyć dowód uiszczenia zaliczki na wydatki, które powstaną w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedniego roku (obecnie jest to kwota ponad 4.000 zł).

Zgoła odmienna sytuacja jest w przypadku konsumenta tj. osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest on zobowiązany do uiszczenia jedynie symbolicznej opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości w kwocie 30 zł i nie musi on posiadać żadnego majątku, aby uzyskać orzeczenie o swojej upadłości.

Co więcej, z praktycznego punktu widzenia brak majątku po stronie dłużnika z reguły przyczynia się do szybszego zakończenia postępowania upadłościowego. Bowiem ustanowiony w sprawie syndyk, którego jednym z podstawowych zadań jest objęcie masy upadłości (w uproszczeniu majątku upadłego dłużnika) i zlikwidowanie jej (sprzedaż) ma mniejszą ilość pracy, co wpływa na szybkość prowadzonego postępowania. Dodatkowo ubóstwo masy upadłości konsumenta może również skutkować umorzeniem niespłaconych zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Comments are closed.