Przeskocz do treści

Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej. Kto je ustala, płaci i ile wynosi?

23.11.2018 Prawo upadłościowe

Ustawa Prawo upadłościowe w art. 4919 szczegółowo reguluje kwestie związane z wynagrodzeniem syndyka w upadłości konsumenckiej.

Kto ustala to wynagrodzenie? Wynagrodzenie syndyka ustala Sąd biorąc pod uwagę wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy syndyka, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania. W przedmiocie wynagrodzenia syndyka oraz zwrotu jego wydatków orzeka sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

Jaka jest wysokość tego wynagrodzenia? Co do zasady wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności. Według stanu na dzień dzisiejszy, tj. 20 listopada 2018 r. wynagrodzenie to zawierałoby się w przedziale od 1.184,88 zł do 9.479,02 zł. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, jeżeli jest to uzasadnione zwiększonym nakładem pracy syndyka wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli.

Kto uiszcza wynagrodzenie syndyka? Wynagrodzenie syndyka ustalone przez Sąd pokrywane jest z funduszy masy upadłości tj. środków uzyskanych z likwidacji majątku upadłego dłużnika. Co istotne, wynagrodzenie przyznawane jest syndykowi dopiero po zakończeniu jego pracy, tj. po przeprowadzeniu wszystkich czynności, do których zobowiązują go przepisy Prawa upadłościowego.