Przeskocz do treści

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór

20.02.2019 Sprawy rozwodowe

W moim poprzednim wpisie wskazywałem na korzyści płynące ze złożenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Rzecz jasna podstawową korzyścią jest możliwość uzyskania szybkiego rozwodu. Teraz chciałbym zaprezentować prosty wzór takiego pozwu, przyjmując następujące założenia: małżonkowie chcą uzyskać rozwód bez orzekania o winie, nie mieszkają już razem i nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci.

Oczywiście przedstawiony w uzasadnieniu pozwu stan faktyczny jest całkowicie fikcyjny. Liczę, że zaprezentowany wzór będzie stanowił przydatną dla Państwa bazę przy formułowaniu pozwów rozwodowych.

 

 

Gdańsk, dnia 7 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

II Wydział Cywilny Rodzinny

ul.3 Maja 9A

80-802 Gdańsk

Powód: 

Jan Kowalski

ul. Rozwodowa 4

80-155 Gdynia

PESEL: 23035500899

Pozwana:   

Janina Kowalska

ul. Sądowa 14

81-555 Gdańsk

Pozew o rozwód

bez orzekania o winie

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

 1. rozwiązanie związku małżeńskiego powoda Jana Kowalskiego urodzonego
  24 października 1985 r. w Gdańsku i pozwanej Janiny Kowalskiej urodzonej w dniu
  10 marca 1987 r. w Sopocie, zawartego w dniu 27 grudnia 2010 r. w Gdańsku, zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku pod numerem 2621/55/77/898, przez rozwód bez orzekania o winie,
 2. zasądzenie na rzecz powoda od pozwanej kosztów postępowania.

Nadto, wnoszę o:

 1. przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści pozwu na okoliczność wykazania: istnienia związku małżeńskiego pomiędzy stronami; rozkładu pożycia małżeńskiego; obecnej sytuacji życiowej, majątkowej oraz osobistej stron;
 2. dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność wykazania: obecnej sytuacji życiowej, majątkowej oraz osobistej stron; relacji panujących między stronami; ustalenia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Uzasadnienie

W dniu 27 grudnia 2010 r. w Gdańsku strony zawarły związek małżeński, który został zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku pod numerem 2621/55/77/898. Małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. Obecnie zamieszkują oddzielnie, oddzielnie prowadząc swoje gospodarstwa domowe.

Powód poznał się z pozwaną w lutym 2009 r., natomiast w marcu 2010 r. strony zamieszkały razem w Gdańsku w najętym mieszkaniu, tworząc związek. Jak zostało to wskazane powyżej związek małżeński został zawarty 27 grudnia 2010 r. Początkowo pożycie małżeńskie stron układało się pomyślnie. Problemy pojawiły się w 2014 r., kiedy to powód wyjechał do pracy za granicę – do Szkocji. Przyczyną takiej decyzji był zamiar zarobienia pieniędzy na zakup wspólnego mieszkania. Długotrwała rozłąka negatywnie wpłynęła na związek małżeński stron. Powód przyjeżdżał do Polski tylko raz na pół roku, a z czasem
w Szkocji poznał nową partnerkę. Pozwana na początku 2017 r. również poznała nowego partnera, z którym obecnie tworzy nieformalny związek. Pod koniec 2018 r. powód podjął decyzje o powrocie do kraju i wraz partnerką wynajął mieszkanie w Gdyni. Pozwana nadal zamieszkuje w Gdańsku.

Dowody:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • umowa najmu mieszkania zawarta przez powoda,
 • umowa o pracę powoda w Szkocji,
 • przesłuchanie stron.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że pomiędzy małżonkami wygasły wszelkie więzi uczuciowe, fizyczne oraz ekonomiczne, wygaśnięcie tych więzi ma charakter trwały. Spełnione są więc wszelkie przesłanki konieczne do orzeczenia rozwodu z art. 56 § 1 k.r.o. Jednocześnie nadmienić należy, iż w niniejszej sprawie nie występują negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

                                                                                              …………………………………

                                                                                                  podpis       

Załączniki:

 1. odpis pisma wraz z załącznikami,
 2. dowód uiszczenia opłaty stałej od pozwu,
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa stron,
 4. umowa najmu mieszkania zawarta przez powoda,
 5. umowa o pracę powoda w Szkocji.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk