Przeskocz do treści

Plan spłaty wierzycieli. Kto go ustala, kiedy i na jaki okres?

22.02.2019 Prawo upadłościowe

Jednym z etapów postępowania już po ogłoszeniu tzw. upadłości konsumenckiej jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Następuje to po tym, jak swoje czynności w postępowaniu wykona syndyk masy upadłości dłużnika tj. zlikwiduje masę upadłości a środki pieniężne uzyskane w ten sposób podzieli pomiędzy wierzycieli, którzy zgłosili się do postępowania. Po tych czynnościach syndyka z reguły okazuje się, że nadal pozostają do spłacenia zobowiązania, gdyż środki z likwidacji masy upadłości nie wystarczyły na spłatę wszystkich długów. Pojawia się zatem pytanie co dalej z tym długami?

 

Są dwie możliwości, pierwsza sąd może od razu umorzyć resztę długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. Dzieje się tak z reguły na wniosek upadłego dłużnika. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

 

Druga możliwość to ustalenie przez sąd wspomnianego już wyżej planu spłaty wierzycieli. W uproszczeniu polega to na tym, że sąd w drodze postanowienia, uwzględniając sytuację osobista i majątkową upadłego dłużnika, zasięgając opinii syndyka i stanowiska dłużnika, ustala, że upadły dłużnik ma dokonywać dalszych spłat wierzycieli. W planie spłaty sąd określa kwotę jaką co miesiąc upadły ma przekazywać na spłatę wierzycieli, wskazuje, którym wierzycielom i ile ma spłacać, a ponadto ustala czas przez jaki te wpłaty mają być dokonywane. Co do zasady maksymalny okres na jaki sąd może ustalić taki plan spłaty to 36 miesięcy. Oczywiście nie ma przeszkód, aby ten czas był krótszy, leży to jednak w gestii sądu.  

 

Zgodnie z art. 49115 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe: Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. Zatem upadły składając wnioski, co do ustalenia planu spłaty, jego wysokości powinien uwzględniać i zwrócić uwagę sądu na powyższe okoliczności. Aktywność upadłego dłużnika jest w tym względzie wskazana. Wymaga jednak podkreślenia, że sąd nie jest związany wnioskami upadłego.

 

W planie spłaty sąd określa również jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Ponadto, trzeba wskazać, że zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli.

 

Plan spłaty wierzycieli ustalany jest w drodze postanowienia sądu, na które służy zażalenie.

 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk