Przeskocz do treści

Nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej – zmiany dot. zgłaszania wierzytelności.

08.10.2019 Prawo upadłościowe

Kilkukrotnie opisywałem już zmiany w upadłości konsumenckiej, które wejdą w życie na skutek uchwalenia w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą między innymi uzyskania upadłości konsumenckiej przez byłych przedsiębiorców, wydłużenia planu spłaty wierzycieli nawet do 7 lat, czy ograniczenia liczby przesłanek, które należy spełnić, aby sąd ogłosił upadłość konsumencką.

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na zwiększenie roli syndyka w kwestiach dot. zgłaszania wierzytelności. Ustawa nowelizująca przewiduje bowiem, że zgłoszenie wierzytelności powinno być składane bezpośrednio syndykowi. W obecnie jeszcze obowiązujących przepisach, wierzyciel, który chce brać udział w postępowaniu upadłościowymi i podziale środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości powinien, co do zasady w ciągu 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości dłużnika złożyć zgłoszenie w sądzie, następnie po formalnej weryfikacji zgłoszenia wierzytelności sąd przekazywał to zgłoszenie syndykowi. Syndyk na podstawie zgłoszeń wierzytelności i dokumentacji dłużnika przygotowywał listę wierzytelności.

W nowych przepisach ustawodawca zmienił te zasady, zgłoszenie wierzytelności będzie należało przesłać bezpośrednio syndykowi. Takie rozwiązanie powinno skrócić czas trwania całego postępowania upadłościowego.

I na koniec jeszcze jedna rzecz istotna dla wierzyciel, ustawa nowelizująca wprowadza jednoznaczne wskazanie, iż zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia roszczenia.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk