Przeskocz do treści

Czy przy okazji sprawy rozwodowej sąd może podzielić majątek wspólny małżonków?

27.11.2018 Sprawy rozwodowe

W większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska, która trwa co do zasady do momentu rozwodu (uprawomocnienia się wyroku rozwodowego). W samym wyroku rozwodowym, jeżeli nie wydłużyłoby to postępowania sąd może orzec również o podziale wspólnego majątku zgromadzonego podczas trwania małżeństwa. Żeby sąd mógł orzekać w tym przedmiocie, to wniosek o podział majątku wspólnego musi złożyć jeden z małżonków. Przykładowo może to zrobić powód w pozwie o rozwód albo strona pozwana w odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Sąd okręgowy, przed którym toczą się sprawy rozwodowe nie orzeka o podziale majątku w wyroku rozwodowym, jeżeli wydłużyłoby to nadmiernie postępowanie lub jeśli jeden z małżonków nie godzi się na podział majątku zaproponowany przez drugiego małżonka. W takiej sytuacji byli już małżonkowie mogą podzielić majątek na podstawie umowy cywilnoprawnej (zawieranej w formie aktu notarialnego, jeżeli są właścicielami domu, mieszkania lub innej nieruchomości) albo dokonać sądowego podziału majątku w drodze odrębnego postępowania przed sądem. Wymaga jednak podkreślenia, że podział majątku nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów i zobowiązań, a jedynie aktywów zgromadzonych przez małżonków.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk