Przeskocz do treści

Wynagrodzenie za pracę płatne w gotówce czy na konto?

22.02.2019 Porady prawne

Kwestie związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę szczegółowo reguluje art. 86 Kodeksu pracy. Wskazuje on między innym, iż zasadą jest wypłata wynagrodzenia w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Ponadto, paragraf 3 przywołanego artykułu stanowi, że „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”  

Jak zatem wynika z cytowanego przepisu, obecnie zasadą jest wypłata wynagrodzenia przelewem na konto pracownika, chyba że ten złoży wniosek (w formie elektronicznej lub papierowej) o dokonywanie wypłat w gotówce. Nie ma przy tym konieczności uzasadniania takiego wniosku.

 

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że takie rozwiązanie obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2019 r. Zostało one wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, która znowelizowała w tym względzie Kodeks pracy. Wcześniej tj. przed nowelizacją Kodeksu pracy było odwrotnie – zasadą była płatność wynagrodzenia w gotówce do rak pracownika, a w inny sposób (np. przelewem na konto) jeżeli tak stanowił układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.

 

Warto również zauważyć, że zgodnie z art. 10 przywołanej wyżej ustawy pracodawca w terminie 21 dni od dnia wejścia jej w życie, informuje, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik ma wówczas obowiązek podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy informacji, o której mowa powyżej. Co więcej, jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji (czyli od 1 stycznia br.) do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o numerze rachunku bankowego pracownika albo wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Taki sam obowiązek spoczywa na pracodawcy, jeśli pracownik w ogóle nie wskaże numeru rachunku bankowego, ani nie złoży wniosku w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.

 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk