Przeskocz do treści
Odszkodowanie za wypadek w pracy Gdańsk - Paweł Kasprzyk

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W przypadku spraw odszkodowawczych, których przedmiotem jest szkoda doznana na skutek wypadku przy pracy, obsługa obejmuje w szczególności reprezentację przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w sprawie o wypłatę jednorazowego odszkodowania, a ponadto reprezentację w sprawie o zapłatę uzupełniających świadczeń odszkodowawczych prowadzonej przeciwko pracodawcy, który ponosi odpowiedzialność cywilną za zaistnienie wypadku przy pracy.

Osoba poszkodowana (pracownik, zleceniobiorca itd.) może również skorzystać z konsultacji prawnej, której przedmiotem będzie zapoznanie go z zasadami na jakich odpowiada ZUS oraz pracodawca za wypadek przy pracy, a ponadto przedstawienie roszczeń, które mu przysługują.

 

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wypadek przy pracy Gdańsk

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej dotyczącej wypadku przy pracy, bądź poprowadzeniem takiej sprawy przez naszą Kancelarię, czy to przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (jednorazowe odszkodowanie), czy też przed pracodawcą, zleceniodawcą ponoszącym odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 504 920 922), mailowego ([email protected]) lub osobistego. Odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości, przedstawimy szczegółowo całą procedurę związaną z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z wypadku przy pracy.

 

Co to jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy

Mówiąc o roszczeniach odszkodowawczych związanych ze szkodą doznaną na skutek wypadku przy pracy mamy na uwadze dwa rodzaje roszczeń. Pierwszy rodzaj, to jednorazowe odszkodowanie, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby poszkodowanej (osoby, która doznała obrażeń, bądź rodziny osoby która zmarła na skutek obrażeń doznanych w wypadku przy pracy). Osoba poszkodowana, co do zasady po zakończeniu leczenia składa (najczęściej za pośrednictwem swojego pracodawcy) wniosek do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowanie, załącza niezbędne dokumenty, w tym w szczególności protokół powypadkowy (kartę wypadku), zaświadczenie o zakończeniu leczenia, dokumentację medyczną. ZUS po otrzymaniu kompletnej dokumentacji wzywa poszkodowanego na badanie, którego dokonuje Lekarz Orzecznik ZUS ustalając uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Od takiego orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS można złożyć odwołanie (sprzeciw) do Komisji Lekarskiej ZUS, jeżeli poszkodowany nie zgadza się z orzeczeniem np. w kwestii wysokości ustalonego trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Po ostatecznym ustaleniu uszczerbku na zdrowiu i uznaniu, że faktycznie miał miejsce wypadek przy pracy, ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie, a jego wysokość uzależniona jest od wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz zryczałtowanej stawki (ustalanej co roku) za każdy 1 % doznanego przez poszkodowanego uszczerbku. Jeśli chodzi o najbliższych osoby, która poniosła śmierć w wypadku przy pracy, to wypłacane są z góry określone, zryczałtowane kwoty, a ich wysokość uzależniona jest m.in. od stopnia pokrewieństwa.

Poszkodowany niezadowolony z przyznanych przez ZUS świadczeń może wystąpić przeciwko swojemu pracodawcy czy też zleceniodawcy z roszczeniami uzupełniającymi (roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę), ale tylko wtedy, gdy pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę powstałą na skutek wypadku przy pracy. Wówczas należy wystosować do pracodawcy odpowiednie wezwanie do zapłaty, a gdyby okazało się ono bezskuteczne, to sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego.

Wypadek przy pracy przedawnienie - najważniejsze informacje

 

W przypadku roszczeń odszkodowawczych kierowanych przeciwko pracodawcy, a związanych z wypadkiem przy pracy zastosowanie znajdą ogólne przepisy prawa cywilnego związane z przedawnieniem szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, w tym w szczególności art. 442 k.c.. W jego § 1 ustawodawca wskazał: Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Z kolei w § 2 wskazano: Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Zgoła odmiennie wygląda sytuacja w przypadku roszczenia kierowanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę jednorazowego odszkodowania, jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2007 r., II UK 23/07, roszczenie o tego rodzaju odszkodowanie nie ulega przedawnieniu, a co za tym idzie ZUS nie może uchylić się od obowiązku jego wypłaty.

Najczęściej zadawane pytania

To jakie dokumenty będą nam potrzebne zdeterminowane jest od tego, do kogo występujemy z roszczeniami. Jeżeli występujemy z roszczeniami do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy, to niezbędny będzie w szczególności protokół powypadkowy/karta wypadku, wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (druk N-9), dokumentacja medyczna z leczenia. W przypadku występowania z roszczeniami uzupełniającymi wobec pracodawcy, to oprócz protokołu powypadkowego, dokumentacji medycznej, niezbędne są wszelkie inne dokumenty potwierdzające naszą szkodę (np. faktury za leczenie), oświadczenia świadków itp.

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stanowi iż, pracownikowi nie przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, w tym jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS, gdy do wypadku doszło wyłącznie na skutek udowodnionego naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS nie przysługuje również pracownikowi, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

W przypadku zajścia wypadku przy pracy, osobom pracującym na umowie zlecenie przysługuje ten sam zakres uprawnień, co pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Wypadek przy pracy zleceniobiorcy traktowany jest tak samo, jak wypadek przy pracy osoby na umowie o pracę. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: „Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego zdanego tytułu podczas: (…) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;”

Co do zasady, wysokość jednorazowego odszkodowania ustalana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez pomnożenie ustalonego przez lekarza orzecznika, bądź komisję orzeczniczą ZUS procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz corocznie aktualizowanej stawki za 1 % uszczerbku. Obecnie tj. od 1 kwietnia 2021 r. za 1% uszczerbku ZUS przyznaje kwotę 1.033 zł brutto. A zatem, przykładowo osobie, która doznała 5 % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ZUS przyzna jednorazowe odszkodowanie w wysokości 5.165 zł (5% x 1.033 zł = 5.165 zł). W przypadku wypłaty świadczeń z tytułu jednorazowego odszkodowania na rzecz najbliższej rodziny zmarłego na skutek wypadku przy pracy pracownika, kwoty te zostały określono ryczałtowo, np. kwota ta wyniesie 93.014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Należy jednakże pamiętać, że jest to pewna sztywna, zryczałtowana kwota uzależniona od wysokości doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz corocznie aktualizowanej stawki za 1 % uszczerbku. W przypadku, gdy szkoda przewyższa świadczenie wypłacone przez ZUS, a odpowiedzialność za wypadek można przypisać pracodawcy, poszkodowany może domagać się dodatkowych świadczeń uzupełniających już bezpośrednio od pracodawcy.