Przeskocz do treści
Odszkodowania za wypadek komunikacyjny Gdańsk

Odszkodowania komunikacyjne Gdańsk

Sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych to największa grupa spraw odszkodowawczych, które obsługuje Kancelaria. Oferujemy pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz w wypadkach kolejowych, w tym m.in. kierowcom i pasażerom pojazdów, rowerzystom oraz pieszym.

Kancelaria reprezentuje poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym (polubowna likwidacja szkody przez zakład ubezpieczeń), jak również w postępowaniach sądowych. Co istotne reprezentacja ta dotyczy szkód rzeczowych (uszkodzone mienie np. samochód zniszczony na skutek wypadku bądź kolizji drogowej) oraz tzw. szkód na osobie (obrażenia ciała doznane przez poszkodowanego oraz wypadki śmiertelne). Z naszej pomocy mogą zatem skorzystać także te osoby, które na skutek wypadku komunikacyjnego straciły bliskiego członka rodziny.
Tego rodzaju sprawy prowadzimy na obszarze całego kraju, reprezentując poszkodowanych nie tylko przed sądami w województwie pomorskim.

 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Świadczenia odszkodowawcze związane z wypadkiem komunikacyjnym, takie jak odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę czy renty przysługują wówczas, gdy poszkodowany na skutek takiego wypadku, wykaże w toku postępowania czy to polubownego (likwidacyjnego), czy to sądowego, że doznał szkody, którą spowodowała inna osoba np. kierujący pojazdem. Chodzi zatem, co do zasady, o to, aby odpowiedzialność cywilną (w oparciu o zasadę winy bądź ryzyka) za skutki wypadku poniosła inna osoba, inny podmiot. Wykazanie zaistnienia przesłanek odpowiedzialności takiej osoby, jak również wykazanie szkody, w tym jej wysokości jest niezbędne, aby uzyskać świadczenia odszkodowawcze. Należy pamiętać, że w większości przypadków, gdy dojdzie do zdarzenia komunikacyjnego, to z reguły roszczenia kierowane są do ubezpieczyciela osoby, która spowodowała wypadek np. kierującego samochodem, który potrącił pieszego.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

W sytuacji, gdy doszło do wypadku, bądź kolizji samochodowej, potrącenia pieszego czy rowerzysty, a więc szeroko rozumianego wypadku komunikacyjnego, a za jego spowodowanie poszkodowany nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, może on wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi do ubezpieczyciela, u którego sprawca szkody miał wykupioną polisę OC. Informację o tym gdzie sprawca szkody miał wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej można uzyskać od Policji, bądź z wyszukiwarki na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Mając tą informację należy wysłać do właściwego zakładu ubezpieczeń zgłoszenie szkody, opisując przebieg zdarzenia, załączając dokumentację potwierdzającą naszą szkodę, w tym dokumentację medyczną oraz zaświadczenie uzyskane z Policji dot. zaistnienia zdarzenia drogowego oraz precyzując nasze roszczenia. Bardzo istotną kwestią jest dokładne określenie naszych roszczeń, wskazanie czy żądamy odszkodowania, renty czy może zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i w jakiej wysokości. Ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni na likwidację szkody, termin ten jest liczony od momentu wpłynięcia do niego zgłoszenia szkody. Jeżeli zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty świadczeń bądź zaniży ich wysokość, a skierowane do niego odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, to wówczas poszkodowany może wystąpić na drogę sądową przeciwko niemu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące odszkodowań komunikacyjnych

W pierwszej kolejności należy ustalić, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca szkody miał wykupioną polisę OC (w przypadku zdarzeń drogowych takimi danymi dysponuje Policja), a następnie wystosować do właściwego ubezpieczyciela zgłoszenie szkody. W zgłoszeniu szkody należy precyzyjnie określić swoje roszczenia (wysokość kwoty, z jakiego tytułu, podstawę żądania), opisać stan sprawy – przebieg zdarzenia, załączyć dowody potwierdzające zaistnienie szkody, sprawcę zdarzenia, wysokość doznanej szkody. Po otrzymaniu zgłaszania szkody, ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni na likwidację szkody i wypłatę odszkodowania. 

Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty świadczenia odszkodowawczego w zasadzie w dwóch przypadkach. Pierwszy, to sytuacja, gdy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki danego zdarzenia tzn. z umowy ubezpieczenia wynika, że jego odpowiedzialność jest w danym przypadku wyłączona (np. w przypadku powstania szkody na skutek działań wojennych) albo dane zdarzenie w ogóle nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Drugi przypadek ma miejsce wówczas, gdy ubezpieczyciel uzna, że nie doszło w ogóle do szkody.

Tak, ale tylko w części. Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, nie podlegają zajęciu „świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów 21 i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;” W przywołanym rozporządzeniu Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej wskazano: „Świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań”, a zatem ¼ może zająć komornik. Te ograniczenia egzekucji nie dotyczą egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

W sytuacji, gdy doszło do wypadku, bądź kolizji samochodowej, a za jej spowodowanie poszkodowany nie ponosi winny, może on wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi do ubezpieczyciela, u którego sprawca szkody miał wykupiona polisę OC. Informację o tym gdzie sprawca szkody miał wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej można uzyskać od Policji, bądź z wyszukiwarki na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Mając tą informację należy wysłać do właściwego zakładu ubezpieczeń zgłoszenie szkody, opisując przebieg zdarzenia, załączając dokumentację potwierdzającą naszą szkodę oraz precyzując nasze roszczenia. Ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni na likwidację szkody, termin ten jest liczony od momentu wpłynięcia do niego zgłoszenia szkody.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od faktycznie doznanej szkody i od okoliczności zdarzenia. W polskim porządku prawnym, każda sprawa jest ocenia indywidualnie, nie ma określonych stałych, zryczałtowanych kwot wypłacanych w sytuacji, gdy dojdzie do szkody wskutek np. wypadku komunikacyjnego. Odszkodowanie wypłacane jest w zależności od faktycznie poniesionych na skutek wypadku strat, wartości szkody rzeczowej, czy kosztów poniesionych na leczenie powypadkowe. Obok odszkodowania, w przypadku gdy poszkodowany doznał obrażeń ciała, może on domagać się również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Konieczność napisania odwołania od decyzji ubezpieczyciela wydanej w sprawie odszkodowawczej z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, istnieje zasadniczo
w dwóch przypadkach. Pierwszy, to sytuacja gdy zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych, twierdząc, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzenia będącego źródłem szkody. Wówczas w odwołaniu należy wykazać i udowodnić przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, a więc wykazać, że osoba, której zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej faktycznie jest sprawcą wypadku. Można w tym celu posiłkować się dokumentacją zgromadzoną przez Policję bądź prokuraturę w ramach postępowania karnego czy postępowania o wykroczenie. Drugi przypadek ma miejsce wówczas, gdy ubezpieczyciel wprawdzie przyjmie na siebie odpowiedzialność za skutki wypadku, ale zaniży odszkodowanie albo odmówi realizacji części roszczeń. W takiej sytuacji, odwołanie należy ukierunkować na wykazanie, że nasza szkoda jest większa niż oszacował ubezpieczyciel.

Z reguły następuję to w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń stwierdza, że nie ponosi on odpowiedzialności cywilnej za skutki zdarzenia, wypadku, w którym poszkodowany doznał szkody. Ubezpieczyciel argumentuje wówczas, że za skutki zdarzenia nie odpowiada osoba, której udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Co do zasady odpowiedzialność za skutki zdarzenia ponosi wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Należy jednak pamiętać, że nie za wszystkie szkody odpowiada UFG (niektóre szkody rzeczowe są wyłączone spod jego odpowiedzialności).