Przeskocz do treści
Odszkodowanie za błędy medyczne Gdańsk | Gdynia | Sopot

Odszkodowanie za błąd medyczny Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sprawy odszkodowawcze związane wystąpieniem tzw. błędu medycznego są szczególną kategorią spraw, albowiem najprościej rzecz ujmując dotyczą nieumyślnego działania, zaniedbania lub zaniechania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodującego szkodę po stronie pacjenta. Z reguły szkoda ta wiąże się z nieprawidłowo prowadzonym leczeniem.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Kasprzyka na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu świadczy usługi konsultacji prawnych osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że padły one ofiarą błędu medycznego. Formułuje i występuje z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko osobie/podmiotowi odpowiedzialnemu za powstałą szkodę. Reprezentuje poszkodowanych przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed sądami.

Ponadto, prowadzimy sprawy dotyczące naruszenia prawa pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent.

Kiedy dochodzi do błędu medycznego?

Błąd medyczny, inaczej zwany również błędem lekarskim, błędem w sztuce lekarskiej, to najprościej rzecz ujmując nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę po stronie pacjenta. Z reguły szkoda ta wiąże się z nieprawidłowo prowadzonym leczeniem.

Odszkodowanie za błąd medyczny – przedawnienie

W przypadku, gdy odpowiedzialność za błąd medyczny opieramy o przepisy o czynach niedozwolonych, to wówczas do przedawnienia zastosowanie znajdzie art. 4421 Kodeksu cywilnego. I tak, roszczenie związane z naprawieniem wyrządzonej w wyniku czynu niedozwolonego szkody może ulec przedawnieniu po upływie trzech lat, licząc od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o zaistniałej szkodzie, a także o osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie. Termin ten nie może przekraczać jednak okresu 10 lat od daty wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego powstała dana szkoda.

Jeżeli natomiast szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (przestępstwa), wówczas roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu po upływie 20 lat, począwszy od dnia popełnienia przestępstwa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej zadośćuczynienia. Dodatkowo trzeba wskazać, że w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się przed upływem trzech lat od daty, kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do naprawienia wyrządzonej krzywdy. Z kolei przedawnienie roszczeń ze strony małoletniego o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od momentu uzyskania przez niego pełnoletności.

Jak powinien wyglądać wniosek o odszkodowanie za błąd lekarski?

We wniosku o odszkodowanie za błąd lekarski należy dokładnie określić podmiot, który ma spełnić dane świadczenie, a także żądaną kwotę roszczenia. Należy precyzyjnie opisać w nim stan faktyczny sprawy, czyli m.in. okoliczności uzasadniające żądanie i będące podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Zaleca się również uzasadnienie związku przyczynowo-skutkowego widocznego między popełnionym błędem medycznym a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta lub jego śmiercią. Nieodłącznym elementem takiego wniosku są dowody. W sprawach dotyczących błędów medycznych dowodami są: zgromadzona dokumentacja medyczna, zeznania powołanych świadków, zdjęcia.