Przeskocz do treści

Zmiany w odszkodowaniach w 2020 roku

20.07.2020 Sprawy odszkodowawcze

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy; zmiana stawek procentowych w 2020 r.; odszkodowanie i zadośćuczynienie „uzupełniające” od pracodawcy 2020.

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmianie uległa wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wypłacane jest przez ZUS osobie, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Uprawnionym do tego świadczenia może być również członek rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, spełniający określone kryteria ustawowe. Dotyczy to: małżonka; dzieci: własnych, drugiego małżonka, przysposobionych; przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci przyjętych na wychowanie i u trzymanie w ramach rodziny zastępczej; rodziców.

Jak podaje ZUS na swojej stronie internetowej, w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 44 264 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 17 214 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 44 264 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wymaga przypomnienia, że kwota jednorazowego odszkodowania za doznany przez poszkodowanego na skutek wypadku przy pracy, stały bądź długotrwały uszczerbek na zdrowiu, wypłacana jest w oparciu o ustalony przez lekarza orzecznika ZUS (bądź komisję orzeczniczą ZUS) procentowy uszczerbek na zdrowiu i aktualnie obowiązującą stawkę za procent tego uszczerbku. Zatem wysokość takiego odszkodowania to iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu ustalonego przez lekarza orzecznika ZUS (bądź komisję) oraz kwoty za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo więc, w przypadku ustalenia u poszkodowanego przez lekarza orzecznika ZUS, że poszkodowany doznał np. 5 % stałego uszczerbku na zdrowiu, taki poszkodowany może liczyć obecnie na jednorazowe odszkodowanie z ZUS w wysokości 4.920 zł (5% x 984 zł = 4.920 zł). Należy również wskazać, iż w przypadku, gdy odpowiedzialność za wypadek przy pracy ponosi pracodawca poszkodowanego, taki pracownik może domagać się odszkodowania uzupełniającego bezpośrednio od pracodawcy, w oparciu o regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym.