Przeskocz do treści

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym sprzed wielu lat

07.04.2020 Sprawy odszkodowawcze

Obecnie czymś zupełnie naturalnym wydaje nam się konieczność zapłaty przez zakład ubezpieczeń na rzecz najbliższych poszkodowanego, który zginął w wypadku komunikacyjnym zadośćuczynienia za doznaną przez nich krzywdę. Jednakże stało się to oczywiste dopiero na skutek nowelizacji Kodeksu cywilnego, od 4 sierpnia 2008 r. przywrócono bowiem do polskiego prawa możliwość zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek śmierci bliskiej osoby. Dodano do art. 446 Kodeksu cywilnego paragraf 4 w brzmieniu: Sąd  może także  przyznać najbliższym  członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Do tego momentu, rodzina zmarłego występowała przede wszystkim o tzw. stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, którego celem było głównie zrekompensowanie strat materialnych poniesionych w związku ze śmiercią bliskiego. 

Obecnie orzecznictwo sądowe niemal jednolicie przyjmuje, że mimo, iż przed 4 sierpnia 2008 r. w Kodeksie cywilnym nie było przepisu, który wprost i jednoznacznie pozwalał na przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną, psychiczną, to poszkodowani takiego świadczenia mogli i nadal mogą dochodzić w oparciu o przepisy dotyczące naruszenia dóbr osobistych tj.  art. 23 i art. 24 w zw. z art. 448 k.c. Przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego w oparciu o przywołane przepisy ma na celu zrekompensować krzywdę za naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utratą najbliższej osoby (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
z dnia 13 września 2016 r., I ACa 238/16).

Jeżeli zatem wypadek zdarzył się przed 4 sierpnia 2008 r., a rodzina zmarłego dochodziła od zakładu ubezpieczeń, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej sprawcy wypadku jedynie odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej (materialnej), to nadal ma otwartą drogę do tego, aby obecnie wystąpić dodatkowo z roszczeniem o zapłatę zadośćuczynienia za doznana krzywdę. 

Zainteresowanych taką możliwością zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Radca Prawny Paweł Kasprzyk