Jak wygląda rozprawa rozwodowa i o co może zapytać Sąd w jej trakcie? (Porady Kancelarii Prawnej)

młotek sądu okręgowego w Gdańsku

Nasza kancelaria prawna, zawsze dba o to, żebyś był dobrze przygotowany do każdej rozprawy. Nie ulega wątpliwości, że udział w rozprawie rozwodowej jest przeżyciem stresującym dla stron. Warto zatem wcześniej zorientować się, jak przebiega taka rozprawa, tak aby odpowiednio się przygotować. Rozprawa sądowa w Gdańsku, nie będzie różnić się od tej w innych miastach.

Rozprawy z wyłączeniem jawności nie tylko w Gdańsku

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że sprawy rozwodowe są rozpatrywane z wyłączeniem jawności, to znaczy, że na sali rozpraw nie będzie żadnej publiczności – jest to ważne, ze względu na fakt, że podczas rozpraw, poruszane są kwestie bardzo delikatne i intymne.

Jak wygląda pierwsza rozprawa sądowa?

Na pierwszej rozprawie sąd otwiera przewód sądowy, dokonuje sprawdzenia obecności stron i udziela głosu powodowi, czyli osobie, która złożyła pozew. Następnie, głos zostaje udzielony stronie pozwanej. Sąd dąży w tej fazie do ustalenia czy małżonkowie podtrzymują swoje stanowiska w kwestii rozwodu, które zostały zawarte w pozwie czy też w odpowiedzi na pozew. Pyta również, czy w ocenie stron, istnieje szansa na utrzymanie małżeństwa. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Wymaga w tym miejscu podkreślenia, iż skierowanie sprawy do mediacji może odbyć się jedynie za zgodą obu stron. W dalszej kolejności sąd wypytuje m.in. o liczbę, wiek i płeć wspólnych dzieci stron, stosunki majątkowe i zarobkowe małżonków, szczególne obowiązki utrzymania osób niebędących ich wspólnymi dziećmi oraz o treści umowy majątkowej (intercyzy), jeżeli takowa była zawarta.

Cele postępowania dowodowego

Po wysłuchaniu informacyjnym stron, sąd na tej samej rozprawie, bądź następnej przystępuje do przeprowadzenia właściwego postępowania dowodowego. Ma ono na celu ustalenie ponad wszelką wątpliwość, że rozpad małżeństwa faktycznie nastąpił oraz że jest on trwały i zupełny. W tym celu przeprowadzane są dowody zawnioskowane przez strony np. przesłuchiwani są świadkowie, biegli sądowi przygotowują opinie, ujawniane są istotne dla sprawy dokumenty. Przed każdą rozprawą, kancelaria Gdańsk Kasprzyk Waliszewski, przygotowuje do każdej możliwej sytuacji. Ilość rozpraw zależy w głównej mierze od tego, jak mocno zostało rozbudowane postępowanie dowodowe tzn. ilu świadków będzie przesłuchiwanych, czy biegli sądowi będą przygotowywać opinie itp.

Wsparcie kancelarii na każdym kroku

Na ostatniej rozprawie odbędzie się szczegółowe przesłuchanie stron, najpierw powoda a później pozwanego. Sąd będzie zadawał pytania związane z małżeństwem, z rodziną oraz ze stosunkami między małżonkami. Po przesłuchaniu stron, sąd zamyka rozprawę wysłuchując ostatecznych stanowisk stron. Co do zasady, ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże, w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do dwóch tygodni. Powinien wówczas poinformować strony kiedy dokładnie wyrok zostanie ogłoszony. Stawiennictwo na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowe.