Upadłość konsumencka – korzyści dla dłużnika

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument) może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli stała się niewypłacalna. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Celem upadłości konsumenckiej jest z jednej strony oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, poprzez umorzenie w całości lub w części jego długów, z drugiej strony natomiast – zapewnienie ochrony wierzycielowi w postaci odzyskania należności od niewypłacalnego konsumenta. Upadłość konsumencka jest niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika, bowiem może się okazać, że jej ogłoszenie stanowi jedyną szansę na wyjście ze stanu nadmiernego zadłużenia.

Po pierwsze, celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta, które w określonych sytuacjach może wiązać się również z umorzeniem części jego zadłużenia, które powstało przed dniem ogłoszenia upadłości (niekiedy umorzeniem całości zadłużenia). Warunkiem skorzystania z tego dobrodziejstwa jest uczciwe, zgodne z prawem działanie konsumenta zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku postępowania. Jeżeli więc konsument doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, ukrywał majątek w toku postępowania, lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy – nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kolejną korzyścią związaną z upadłością konsumencką jest uniknięcie konieczności brania udziału w kilku indywidualnych, niezależnych od siebie postępowaniach egzekucyjnych w przypadku, gdy konsument ma obowiązek zaspokojenia roszczeń względem wielu wierzycieli. Postępowanie upadłościowe łączy w sobie wszystkie roszczenia wierzycieli wobec konsumenta i umożliwia skumulowanie ich w ramach jednego postępowania.

W ramach ustalonego przez sąd planu spłaty wierzycieli istnieje możliwość rozłożenia części długu na raty. W każdym przypadku, ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika, stan majątku, konieczność utrzymania jego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe.

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania o zapłatę wszczęte przed jej ogłoszeniem, toczące się przeciwko konsumentowi, ulegają zawieszeniu. Zawieszeniu ulega także postępowanie egzekucyjne, co niewątpliwie zwiększa komfort psychiczny konsumenta.

Ponadto, upadłość konsumencka umożliwia wsparcie konsumenta w zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Do czasu zbycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, istnieje możliwość uzyskania zaliczki na poczet tej kwoty. W związku z tym, upadły ma zapewnione środki na poszukiwanie nowego lokalu mieszkalnego.

Kolejna bezpośrednia korzyść upadłości konsumenckiej to zatrzymanie naliczania odsetek od wierzytelności niezabezpieczonych rzeczowo. Naliczanie odsetek zostaje zatrzymane z chwilą ogłoszenia upadłości. Gwarantuje to pewność, że dług konsumenta nie będzie się powiększał.
Z toku postępowania upadłościowego możliwe jest także zawarcie układu z wierzycielami, czyli swego rodzaju ugody, co do której zakresu nie ma ograniczeń – jej zakres zależy jedynie od poczynionych ustaleń między upadłym a wierzycielami.

Korzyścią z upadłości konsumenckiej jest także to, iż w momencie umorzenia zobowiązań konsumenta, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla jego dane z rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przypomnijmy, że kancelaria zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw o upadłość kosnumencką.

Gdańsk, tel. + 48 58 380 86 86, + 48 504 920 922, e-mail: kancelaria@kasprzyk-waliszewski.pl

Comments are closed.